Pump peth || Five Things

[cy]

Wel, helo i pawb unwaith eto. Wedi bod yn amser weddol prysur i mi, ond nid efo gwaith. Wedi ‘n ysbrydoli gan fformat @jenlong yn cofnod diweddaraf o’i blog ar Kruger Labs, dw i’n cynnig hwn:

5 peth dw i wedi gwneud ers y tro diwethaf i mi flogio

Wedi cael car newydd

Do, dw i wedi cael car newydd. Mini Cooper Diesel. Newid sylweddol i’r hen Volkswagen Polo oedd gen i. Gyflymach, rhatach i rhedeg a lot fwy o hwyl i yrru.

Dw i ddim am ysgrifennu lot fawr amdano, ond mae ‘n dod efo lot o’r stwff neis mae BMW yn rhoi ar eu ceir newydd (e.e. injan Start-Stop, sy ‘n diffodd yr injan os bod y car mewn niwtral).

Gweld yr Oysterband yn fyw

Bues lawr i Garedydd i weld yr Oysterband yn fyw yn Neuadd Dewi Sant gyda Telsa ag Alan. Sioe gwych, gyda June Tabor a One String Loose yn cefnogi. Perfformiadau gwych gan pawb, gan gynnwys fersiwn o All along the Watchtower, Love will tear us appart a cryn dipyn o traciau oddi ar y cryno ddisg newydd.

Gweld Caerdydd

Tra bo fi lawr ochrau ‘na, fe gefais gyfle i fynd lawr i Bae Caerdydd i edrych o gwmpas. Fydd rhaid i mi cyfaddef nawr fy mod i ond ‘di bod lawr i Caerdydd unwaith cyn y penwythnos diwethaf, a dwi ‘n difaru peidio dod yng hynt ar ôl cael gweld y lle.

Fe gefais gyfle i cael edrych o gwmpas adeilad y Senedd, sy ‘n rhywbeth dw i wedi bod yn meddwl gwneud ers peth amser:

Ardal Cyhoeddus y Cynulliad

Adeilad hyfryd dros ben, agored, golau, a reit tawel (ond dw i’n amau fod hin brysur iawn pan fod y Cynulliad yn eistedd). Thy allan, ym Mhlas Roald Dahl, gawsom cyfle i edrych trwy ‘r ffair bwyd a mwynhau bwyta bwyd da a haul cyn mynd draw i weld arddangosfa Doctor Who mewn adeilad cyfagos.

Trefnu trip lawr i’r Eisteddfod

Yn ystod hyn i gyd, mi fues i digon ffodus i cael cynnig llety ar gyfer Eisteddfod Cenedlaethol Meirion a’r Cyffiniau, draw ym Mala (Diolch Menna!). Dwi ‘n edrych ‘mlaen ar gyfer Gorsedd y Gîcs, sef cyfarfod pobl rhaglennwyr, blogwyr, ffans gwefannau cymdeithasol, dylunwyr gwe neu nerds teclynnau (yn cael ei drefnu gan criw Metastwnsh).

Pigo lan CDs newydd

Ie, oce… twyllo rhywfaint, ond feh. Dwi wedi bod gwrando mwy yn diweddar ar sioeau radio pobl fel @adamwalton, @huwstephens a @BethanElfyn. A trwy nhw, dwi wedi bod yn cymeryd mwy o amser i ail-wrando trwy’n hen CDs ac arbrofi gyda rhai newydd. Ers Glastonbury, dwi wedi bod yn ail-wrando ar Blur (a hefyd Oasis) ac yn cael atgofion o trip Ysgol lan i Blackpool ar gyfer sioe gerdd. Cefnogwyr Blur ar un ochor, Oasis ar y llall, pob ochr yn ymladd i ceisio cael rhoi tap nhw ‘mlaen.

Hefyd o diddordeb yw podlediad y Vinyl Vendettas (sef casgliad o DJs sy ‘n chwarae pob nos Sadwrn yng Nghlwb Ifor Bach yng Nhaerdydd).

Diolch o galon i Telsa ag Alan am rhoi fi lan am y penwythnos hir.

Dyna ni rili. Tan tro nesaf.

B

[/cy]
[en]

Well, hello everyone once again. It’s been a busy few weeks, but not with work for a change. Inspired by format of @jenlong‘s latest entry on her log on Kruger Labs, I offer you this:

5 things I’ve done since my last blogpost

Got a new car

Yes, I’ve got myself a new car. A Mini Cooper Diesel. A substantial change on my old Volkswagen Polo. Quicker, cheaper to run and a lot more fun to drive.

I’m not going to write a great deal about it, except to say that in contains a lot of funky stuff BMW pack into their cars these days (e.g. Start-Stop engine, which switches off the engine if the car is in neutral).

Saw the Oysterband live.

I went down to Cardiff to see The Oysterband live at Saint David’s Hall with Telsa and Alan. Fantastic show, with June Tabor and One String Loose supporting. Fantastic performances by everyone, with included a cover of All along the Watchtower, Love will tear us apart and a fair few tracks from the new album.

Seen Cardiff Bay

Whilst I was down in that neck of the woods, I had the chance to go down and see Cardiff Bay and have a look around. I should confess at this stage that before this last weekend, I’d only been down to Cardiff once before. I regret not going down to see the place sooner.

I also took the opportunity to have a look around the National Assembly building, something I’ve been meaning to do for a while:

Public area in the Assembly building

A wonderful building, open, clean, light and really quiet (I rather suspect it gets a lot noisier and busier when the Senedd is in session). Outside, in Roald Dahl Plass, we got a chance to look around the food fair and enjoy eating some damned good food and the sunshine. Before heading over to see the Doctor Who exhibition.

Arranged a trip down to the Eisteddfod

During all this activity, I was quite fortunate to be offered a place to stay for the National Eisteddfod in Meirionydd, this year in Bala (Diolch Menna!). I’m looking forward a great deal for the Gorsedd y Gîcs, a meeting for Welsh programmers, bloggers, social networking users, web designers and gadget geeks (all organised by the crew of Metastwnsh).

Picked up some new CDs

Yeah, I know… cheating slightly, but feh. I’ve been listening quite a bit to the radio shows of @adamwalton, @huwstephens and @BethanElfyn. Through them, I’ve been taking some time to revist old CDs and experiment with a few new ones. Also, since Glastonbury, I’ve been re-listening to a lot of Blur (and Oasis) nad it’s been bringing back memories of school trips up to Blackpool to see a production of something-or-other. Blur fans on one side, Oasis on the other, each fighting to gain control of the tape machine to get theirs played.

Also of interest was the Vinyl Vendettas podcast (a collection DJs who play every Saturday in Clwb Ifor Bach in Cardiff).

Thanks a great lot to Telsa and Alan for putting me up for the long weekend.

That’s it really, until next time.

B

[/en]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in fun, personal, update. Bookmark the permalink.

2 Responses to Pump peth || Five Things

 1. Jon says:

  Start-stop engines are creepy as fuck for the first few weeks. I can’t deal with the lack of noise, it gives me constant stalled-the-car-paranoia. Also, stop being a musicfag.

 2. Rhys says:

  Ymateb i dy tweet diweddaraf yma ydyw i achos bydd angen mwy na 140 llythyren!

  Dw i’n cîn i helpu gyda llunio rhestr digwyddiadau ar Google Claendr ar gyfer Eisteddfod.

  Er na fydda i’n mynd i’r Esteddfod eleni, dyma rhywbeth dwi wedi bod yn banging on amdano ers blynyddoedd.

  Ceisiais lunio wiki ar gyfer Eisteddfod 2007, ble roedd adran digwyddiadau. E-bostiais un neud ddau yn swyddfa yr Eisteddfod am y peth, ond dw i ddim yn siwr os oeddynt yn deall y concept, nac efallai yn gweld beth oedd yr incentive iddyn nhw fynd i’r drafferth o hyrwyddo pethau pobl eraill mewn ffordd (wnaethon nhw ddim dweud hynny, wrth gwrs).

  Yn bersonol, dw i byth yn mynd ar gyful y pafiliwn na’r cystadlu yn ystod yr wythnos, dim ond mynychu digwyddiadau ymylol a mynd i’r gigs, ond eto yn talu £’s i fynd ar y maes fel pawb arall. Petai mwy yn dod i wybod am y pethau difyr ymylol, dw i’n credu byddai mwy fyth yn mynychu yr Eisteddfod.

  Hefyd, mae potential i wefan o’r fath greu incwm, unai drwy google ads neu gwerthu hysbysebion uniongyrchol yn y dyfodol (e.e. i stondinwyr a tafarndai/bwytai/gwestai lleol). Byddai uno map Rhys Llwyd, tweets, cofnodion blog a lluniau Flickr mewn un man yn ei wneud yn llawn gwybodaeth a deiniadol.

  Dw i ddim yn dechnegol iawn ond dw i’n fwy na bodlon helpu i casglu/bwydo unrhyw wybodaeth.

  Hwyl
  Rhys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s