Achub S4C | Saving S4C

[cy]Mae’n ymddangos bod S4C yn debygol o ddioddef cryn dipyn oherwydd y drafferth ariannol sy’n wynebu’r wlad. Mae’r llywodraeth yn cynllunio i drosglwyddo cyfrifoldeb am S4C i’r BBC, ac yn ôl rhai dwi’n siarad hefo, does gan dîm rheoli S4C ddim syniad cadarn ar sut i achub pethau a diwygio’r sianel.

Mae’n edrych i mi ta beth bod y bobl sy’n rhedeg S4C ddim cweit yn deall y we. Does fawr ddim i’r gwefan, ac mewn oes lle mae dyfeisiau fel yr iPad a phallu yn dod yn fwy amlwg, dyw’r gwefan (a Clic) ddim yn gweithio’n iawn ar y ddyfais.

Di pethau ddim yn hollol wael, ac i fod yn deg i S4C, mae hi’n oeliaf yn bosib gwylio’r sianel ar y gwefan, sydd wedi bod yn wych i mi o bryd i’w gilydd. Ond eto, mae ond yn gweithio ar y gliniadur/cyfrifiadur. Dyw pobl ddim yn debygol o eistedd am hir yn gwylio’r sianel ar y cyfrifiadur pan fod y teledu ond draw yn gornel y stafell fyw.

Di cynnwys S4C ddim i’w gael ar YouTube, na ar iTunes neu unrhyw wasanaeth darlledu ar y we. MAe hyn (i mi ta beth) i weld yn gamgymeriad mawr.

Does fawr ddim o lefydd yn gwerthu DVDs S4C, ac mae llai a llai o bobl yn prynu nhw ta beth (Roedd ymchwil allan o’r UDA can NPD yn datgelu bod gwerthiant trwy wasanaethau ar-lein nawr yn gyfrifol am bron i chwarter o werthiant y farchnad yn yr UDA – farchnad sydd ond rili wedi bodoli ers rhyw 3 blynedd). Trwy werthu ar-lein, does ddim angen poeni bod siopau ddim yn gwerthu’r DVDs, mae’r cwsmer yn gallu prynu’r cynnwys ar ei ffonau, neu trwy ei theledu. Mwy ‘na ‘ny, mae ‘na bosib nawr i werthu cynnwys i bobl sydd wedi gadael y wlad.

O’n mhrofiadau diweddar, glywais sôn diddiwedd am gyfres newydd o’r enw ‘Pentalar’ ar Twitter. Gyda trafeilio cymaint gyda’n gwaith, doedd gen i ddim mynediad haws i deledu oedd yn gallu dangos S4C, a doedd y cysylltiad ddim yn rhy wych i allu gwylio’r sianel ar y wefan. Oherwydd ‘ny, nes i fethu allan ar allu gwylio’r sioe (yn edrych yn ôl, mi fyswn i wedi gallu defnyddio’r app Sky+ ar y ffon i recordio’r peth, ond ta waeth… mae’r pwynt dal yn sefyll…). Y pwynt yw, ar sail y pethau o’n i yn gweld yn fy ffrwd Twitter, fyswn i wedi bod yn hapus iawn i dalu i gael y cynnwys ar iTunes.

Mae defnydd S4C o wefannau cymdeithasol i weld hefyd yn reit hen fashwn. Mae’r cyfrifon Twitter a Facebook i weld mwy fel bod nhw’n ddatganiadau, yn hytrach na bod nhw’n siarad gyda’r gynulleidfa. Mae ‘na welliannau i weld gyda phethau fel Ddoe am Ddeg (rhagflasau ar YouTube a phallu, ond ddim llawer gwell).

“Beth ti’n cynnig felly Bryn?” dwi’n dychmygu fod lleiaf un neu ddau ohonoch yn gofyn…

Falch bod chi wedi gwneud…

 1. Newid S4C i fod yn fwy na sianel, ond yn rhwydwaith darlledu Cymru.
 2. Dechrau sianel ar YouTube, a rhoi cynnwys S4C arno, ar gael i bob dyfais sydd fas ‘na.
 3. Defnyddio’r Sianel YouTube i ddarlledu sioeau newydd, a defnyddio Twitter a Facebook i siarad gyda’r gynulleidfa am y sioeau. Defnyddio’r gallu trwy Facebook i farchnata yn uniongyrchol i’r bobl ifanc yng Nghymru.
 4. Cymryd sioe boblogaidd oddi ar YouTube a’r ddarlledu ar y brif sianel mewn slot i bobl ifanc cael ei wylio (Ddim nos Wener neu nos Sadwrn…). Creu noson uniongyrchol i bobl ifanc.
 5. Rhoi’r dramâu a hen gynnwys S4C ar bethau fel iTunes, a rhoi prisiau call arnynt. Fyswn i yn talu cael gweld “C’mon Midfield” unwaith eto, a dwi’n siŵr fysa rhai eraill yn hefyd. Pan fydd Amazon yn dod a’i gwasanaeth ‘Video on Demand’ i Brydain, rhoi’r cynnwys ar hwnnw hefyd.
 6. Adeiladu gwasanaeth darlledu arlein i bob dyfais (iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Phone 7).
 7. Fydd na fwy a fwy o wasanaethau darlledu ar-lein cyn bo hir (Netflix ayyb), a fwy o ddyfeisiadau o dan y teledu… Rhowch y cynnwys ar gael iddynt.
 8. Defnyddiwch yr arian o’r darlledu ar YouTube, ar Love Film a iTunes i ddatblygu cynnwys newydd a rhoi siawns i bobl newydd greu rhaglenni.
 9. Datblygu cynnwys aml-blatform (Podlediadau gwleidyddol, un i ddal lan hefo Pobl Y Cwm, gwasanaeth ‘barn’ – tebyg i’r HuffPo)
 10. Y peth mwyaf pwysig… Rhowch y holl beth yn ddwylo un person. Person sydd gyda’r gallu i wneud y penderfyniadau sydd angen i’w gwneud, yn hytrach na phwyllgor arall.

Fel dwi’n dweud, fy marn i yw’r rhain. Dwi’n eithaf sicr fod rhywun am ddweud fy mod i wedi methu rhywbeth, neu’n cyhuddo fi o geisio gwneud pethau edrych yn syml. Yr ofn sydd gennai yw na sa bod S4C yn newid o’r ffordd ‘hen gyfryngau’ ‘ma o redeg pethau, fydd y sianel yn marw allan gan fod nhw dal yn canolbwyntio ar gynnwys mae llai a llai o bobl yn mynd i wylio.

Beth da chi’n feddwl ta beth? Dwi’n gwybod bod rhan helaeth ohonoch hefo dim diddordeb yn y mater (gan fy mod i’n dychmygu fod rhan fwyaf o bobl sy’n darllen hwn ddim yn Gymraeg). Dwi’n gwybod fod rhai ohonoch yn, a fyswn i yn hoffi clywed eich barn. Efallai fyswn ni’n gallu torfoli cynllun newydd a gweld os neith rhywun wrando arnom ni.

I symleiddio’r mater… beth ddwi’n trio dweud yw…. PLÎS GWNEWCH RYWBETH. Di mynd ‘mlaen gyda’r un ‘strategaeth’ ddim yn mynd i weithio, ac heb gwefannau cymdeithasol, heb darlledu ar-lein, a heb lawrlwyddiadau, mae’n beryg fydd S4C yn mynd yn llai a llai perthnasol i’r byd.
[/cy]
[en]Based on the increasingly polarized stories, it seems that S4C (the Welsh Channel 4) will suffer quite a bit under the age of austerity. Plans are underway already to bring the whole lot under the control of the BBC, and based on what I’ve seen, many seem to think that the management of S4C doesn’t have a clear strategy on how to modernize the channel.

S4C (or those seemingly in charge of it) also don’t appear to ‘get’ the Internet. The website is less than compelling, and in an age where tablet systems are becoming more prevalent, it doesn’t work properly on devices such as the iPad or the iPhone.

Just so this isn’t all bad, In S4C’s defense, they do at the very least carry the live broadcast stream on the site, which has been terribly useful for me from time to time, but again, it only works on the computer/laptop. Average consumers aren’t going to sit by the computer to watch TV, and even fewer are going to sit with the laptop on the sofa and watch a 13-17″ screen when there’s a larger TV in the corner.

S4C’s content isn’t available on YouTube (save for the odd promo video), and it doesn’t appear on iTunes or any of the other established streaming media services. This seems (to me at least) a massive oversight.

Based on my observations, very few locations stock S4C DVDs, and it seems likely that fewer people will buy DVDs in anycase (Research by NPD in the US indicates that online access to purchased content accounts for around a quarter of media sales – a market that I’d conservatively estimate to be no more than 3 years old). By selling and streaming content online, you effectively eliminate the concerns about having to produce DVDs or about persuading larger retailers to stock them. The consumer can access that series from their tablet PC, their laptop or their TV.

I know from my own recent experience, my friends back in Wales were discussing a drama series called ‘Pentalar’ on Twitter. With all my traveling around that time, I didn’t have ready access to a TV capable of watching S4C, or was stuck with a well below par internet conection. As a result, I missed out on being able to see it (in hindsight, I could just have easily used the Sky+ app to record it, but my point will still stand). Based on the recommendations I got, I would have happily downloaded the show from iTunes and have been able to watch it in my dingy hotel in Milton Keynes.

S4C’s engagement in social media also seems to be quite stoic. Reading the twitter account @S4Carlein, they’re more announcements, rather than genuine interaction. Interaction on Facebook seems limited, with things looking slightly better with ‘Ddoe am Ddeg’ (Yesterday at Ten – a new show that’s coming soon).

“So what’s the solution Bryn?” I imagine at least one or two of you asking…

I’m glad you asked…

 1. Change S4C to become a Welsh Broadcast Network
 2. Establish a branded YouTube channel for S4C. Put as much of the channel’s content on it and make it available for all device types.
 3. Use the YouTube channel, as a location to host pilot shows. Use Twitter and Facebook to promote the shows, and get feedback from the targeted groups (Facebook would be more than happy I’m sure to sell targeted advertising 16-25 yo in Wales).
 4. Take the popular shows from that platform, put them on a prime-time slot where younger people are around to watch it (Friday and Saturday nights probably aren’t the best times). Dedicate a night a week to that age slot.
 5. Make drama series, new shows and other such content available on online media stores (such as iTunes), and price them competitively. I’d really quite like to
 6. able to watch “C’mon Midfield” again. When Amazon brings its video on demand service to the UK, put it there too.
 7. Make streaming services available for mobile devices (e.g. Android, iPhone, Blackberry and Windows Phone 7).
 8. Streaming media services will launch at some point in the UK, get involved early and put apps on these devices.
 9. Use parts of the revenue generated from media and ad sales to invest in new programs, and contests to create a pilot for new shows.
 10. Develop new media streams. Podcasts on Politics, a video roundup on the week’s Pobl Y Cwm, or even a HuffPo style news outlet.
 11. Finally (and the most important thing), put the entire project under the control of a single person, who has the authority to make all the necessary changes, this has to be guided by a single vision and not a committee of people gradually watering down a strategy until it’s no longer workable.

These are just my thoughts, I appreciate that I’m almost certainly overlooking something, or that I’m making it out to be a lot simpler than it is. My fear is that if the management doesn’t snap out of the ‘old media’ style of running the station, they’ll end up killing it because they’re making shows noone has an interest in watching anymore.

So what do you all think? I appreciate that not all of you will care about this issue (since I imagine most of my blog readers aren’t Welsh). I know that some of you do though, and so I’d like to hear your thoughts. We could crowd-source some ideas and see if anyone pays any attention to us.

I guess what I’m trying to say is… PLEASE get with it. Steady as she sinks isn’t the strategy we need now, and failure to get with social, with streaming and with downloads will make S4C less and less relevant.
[/en]

Hwyl am y tro

B

About bryn

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, observations, personal, rant, tech, tv. Bookmark the permalink.

8 Responses to Achub S4C | Saving S4C

 1. Dafydd Tomos says:

  Syniadau da, ond dwi’n gwybod beth fydd ymateb S4C – hawliau. Nid nhw sydd biau hawliau rhaglenni ond y cynhyrchwyr. Mae S4C yn cael hawl i ddarlledu, ail-ddarlledu a rhoi’r rhaglen ar Clic am 35 diwrnod. Yna mae’r hawliau yn dychwelyd i’r cynhyrchwyr.

  Roedd hyn yn rhan o broses wnaeth ddigwydd yn gyffredinol yn y diwydiant teledu. Mae hyn yn gret i gwmniau cynhyrchu yn saesneg achos mae’n bosib iddyn nhw werth DVDs, rhoi cynnyrch ar-lein, marchnata a gobeithio gwneud elw yn y tymor hir.

  Er mwyn gwneud hynny rhaid cael cyfalaf a trefniant i dalu am hawliau.

  Mae archif rhaglenni S4C wedi ei wasgaru rhwng yr holl gwmniau cynhyrchu (rhai ddim yn bodoli rhagor). Fasen i’n dweud fod angen corff ar wahan i S4C sydd yn gallu gwneud y gwaith o gydlynu rhoi cynnyrch ar lein drwy gael partneriaeth gyda YouTube a iTunes ac ati. Fyddai rhaid ariannu’r corff gyda arian cyhoeddus ac efallai cyfraniad gan S4C a’r diwydiant.

  Dwi’n amau fase lot o waith cyfreithiol i drefnu system newydd o freindaliadau – system i gael canran o incwm hysbysebu efallai. Dwi’n siwr fyddai undebau fel Equity a’r PRS yn gwrthwynebu.

  Dwi ddim yn gweld rhoi archif S4C arlein yn gwneud llawer o incwm i’r cynhyrchwyr. Er hyn does dim incwm o gwbl o archif S4C ar hyn o bryd (heblaw ambell ail-ddarllediad ar S4C Aur). Fe fyddai 1% o incwm bach yn well na dim byd, felly.

 2. Dyfrig Jones says:

  Diddorol dros ben. Mae’r rhestr o awgrymiadau yn bethau fydd yn cael trafod gan y Fforwm Cyfryngau Newydd (h.y. dy Watering Down Comittee). Ond mae Dafydd yn iawn, y broblem fwyaf yw hawliau a chytundebau, nid diffyg arweiniad. Mae’r sefyllfa bresennol par. hawliau yn rhywbeth sy’n deillio yn bennaf o Ddeddf Cyfathrebu 2003, a chyfeiriad polisi y llywodraeth ddiwethaf. Ond mae’n bryd gofyn os yw’r drefn bresennol yn un sy’n gweithio er lles darlledu Cymraeg.

 3. Bryn_S says:

  Dafydd,
  Ie, mae’r cwestiwn trwyddedau yn un anodd, a dwi’n meddwl i ryw raddau bod S4C efallai angen dangos i’r cwmnïau bod nhw a S4C yn y r un cwch, a bod nhw angen cyd-weithio i oroesi’r trafferthion ariannu presennol.

  Oes ‘na drafod di bod am y syniad trwyddedu? Ta ydi o’n un o’r pethau “mae’n rhy anodd, does dim pwynt trio”? Os mae ‘na drafodaethau wedi bod, beth oedd y problemau? Sut gallwn ni datrys nhw? Os bod nhw wirioneddol rhy anodd ei datrys, beth am symud at y syniadau o ddatblygu gwefan HuffPo’aidd ayyb?

  Dyfrig,
  Do ni ddim yn cyfeirio at y Fforwm Cyfryngau Newydd, meddwl mwy am bellach lan y gadwyn. Dwi’n nabod rhai sydd ar y Fforwm, a’r poen gen i yw bod rhywbeth fel ‘na am gael ei anwybyddu.

  Diolch am eich sylwadau bois, oes ‘na fwy o bobl? Dwi’n eithaf hoff o’r syniad torfoli ‘ma 🙂

  B

 4. Gwydion Lyn (S4C) says:

  Bryn

  Mae pethau ar waith ar hyn o bryd fydd yn ateb rhai o dy bwyntiau di, ac fel sydd wedi ei grybwyll yn barod mae hawlfraint yn pwnc cymleth ac anodd. Rydym yn croesawu’r drafodaeth.

 5. Gwydion Lyn (S4C) says:

  Ymddiheuriadau am y typo…yn bwnc cymhleth hyd yn oed

 6. Bryn_S says:

  Diolch am eich sylw, ond i ddweud y gwir dwi di’n siomi ychydig gan eich ymateb. Dwi’n deall bod trefnu cytundebau hefo’r cyhoeddwyr a’r bobl sy’n dal yr hawlfraint yn anodd, ond di nhw ddim yn amhosib. Mae’n teimlo i mi (yn edrych o dŷ fas) bod S4C mewn ddim brys i wneud un rhywbeth, a jest dweud “o, mae’n rhy anodd”.

  Gyda Jeremy Hunt yn ceisio torri arian oddi wrth S4C, bydd ceisio cytuno ar delerau gyda’r grwpiau hawlfraint yn lot anoddach ymhen dwy neu dair blynedd pan bod S4C wedi dioddef toriad ar ôl toriad. Yr amser i ddechrau di nawr.

 7. Pingback: » Cyflwyniad ‘Cymanfa Ddychmygu S4C Newydd’, Theatr Felinfach Dyfeisgar

 8. Pingback: RandomlyEvil.org.uk » S4C eto… | S4C again…

Leave a Reply to Dyfrig Jones Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.