Teithio a Rhannau Cyhoeddus | Traveling and Public Parts

[en]So, I’ve been on the go quite a bit lately… as I type, I’m listening to the rain lash down on an already sodden Dún Laoghaire (I’m out here for the week with work, staying at the rather nice Fitzpatrick Castle Hotel – @fitzcastle). I thought, given I’ve got some time to kill…[/en]

[cy]Well, dwi di fod lan i dipyn o bethau yn ddiweddar… a tra dwi’n ysgrifennu hwn, dwi’n gwrando ar y glaw yn tywallt lawr ar Dún Laoghaire (dwi draw ‘ma am yr wythnos hefo gwaith, yn aros mewn gwesty reit neis o’r enw Gwesty Castell Fitzpatrick – @fitzcastle). A gan fy mod i hefo rhywfaint o amser sbâr…[/cy]

Blackpool Barcamp 3

[cy]Ar ôl methu Barcamp Blackpool flwyddyn ddiwethaf, mi o’n i yn reit awyddus i fynd lan eleni. Y peth cyntaf o’n i yn sylwi oedd bod LLAWER mwy o bobl yno eleni (sydd lawr i’r gwaith caled mae’r trefnwyr wedi gwneud i ddenu pobl o bob cornel o’r wlad). Nes i wneud sesiwn byr ddaru mi creu ar gyfer Tweetcamp yr wythnos flaenorol. Mi ges i amser i siarad fwy yn am bwnc dwi wedi trafod ar y blog ‘ma o’r blaen, sef sut ddaru’r we helpu fi ail-gysylltu gyda’n gallu i ysgrifennu yn y Gymraeg.

Syniad munud diwethaf oedd y peth rili, a dwi’n meddwl os fyswn i wedi dewis sesiwn hwyrach, fyswn i wedi cael fwy o amser i baratoi, ac wedi denu fwy o bobl i weld y peth… Dwi di gael amser nawr i weithio ar y peth, a dwi’n mynd i geisio gwneud y peth unwaith eto yn…[/cy]

[en]So, having missed Blackpool Barcamp last year, I was really quite keen to make it up for this year’s event. The first thing you noticed was how many more people were gathered there this year (which is a credit to the organisers, who’ve grown it from a really tiny event two years ago to one that attracts people from all over the country). I ended up delivering a talk that I’d initially prepared for Tweetcamp the week before but didn’t deliver. The talk centred around themes I’ve previously explored on this blog of how the web helped me re-establish my ability to write in Welsh.

It was a spur of the moment thing really, and I think had I maybe opted for a later session, I’d have had another hour to practice, and drawn in a few more people to see it… I’ve since had some time to work on it, so I can try again at…[/en]

London Barcamp 9

[en]So, picture the scene… I’m sat waiting on an Aer Lingus flight to Dublin, and decide “you know what? I’m going to switch my phone back on” and the first alert I get is from Barcamp London, telling me I had a chance to nab a ticket off the waiting list, just as the plane starts to taxi…

Queue minutes of frantic fiddling as I try to remember my Eventbrite login details before the plane takes off. Thankfully, I got one, and I’m looking forward to seeing what a REALLY big barcamp looks like.[/en]

[cy]Dychmygwch yr olygfa… Dwi’n eistedd mewn awyren Aer Lingus ar y ffordd i Ddulyn, a dwi’n meddwl “pam ddim edrych trwy Twitter am rywfaint? A’r neges gyntaf dwi’n gweld yw un o Barcamp London, yn dweud fy mod ni nawr yn gallu cael tocyn o’r rhestr aros, fel mae’r awyren y cychwyn symud…

Dyma fi’n gwario’r munudau nesaf yn ceisio cofio fy nghyfrinair Eventbrite cyn i’r awyren cychwyn. Diolch byth, ges i un mewn amser, a dwi nawr yn edrych ‘mlaen i weld beth mae barcamp ANFERTHOL yn edrych fel.[/cy]

Public Parts and Publicness

[en]So, my Twitter followers will know that I’ve been quite excited to get a hold of Jeff Jarvis’ latest book “Public Parts”. I have to confess however that I’ve had little time to read it lately, and the few times I’ve tried to make time usually result in me waking up the next morning with a cold cup of tea on the sideboard, and the book neatly placed next to it. Thankfully, an hour’s flight to Dublin meant I got some time to catch up.

I’ll post a fuller review in time, but the hundred odd pages I’ve read so far have been quite enlightening. He offers a detailed insight into his life, and the advantages he (and others) have drawn from living an ‘open’ life on the web (he doesn’t advocate full disclosure, merely suggesting that there are advantages to be had by opening up). I must confess, I find it hard to disagree with anything in there. I too have found advantages employing many of the things he suggests. I’ve made good friends through Twitter, Google+, E-Mail Lists, my Blog and at Conferences. I’ve managed to reconnect with a part of my life I had feared I’d lost, and learnt more about photography than I ever could through formal education.

So, I think I’ll try to embrace the concept of publicness a bit more and see what happens.[/en]

[cy]Fydd y bobl sy’n fy nilyn i ar Twitter yn gwybod fy mod i wedi bod yn reit hapus cael gafael ar gopi o lyfr newydd “Public Parts”. Ond mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i heb gael llawr o amser i ddarllen y peth, a’r ychydig amseroedd dwi ‘di ceisio, nes i ddeffro’r bore wedyn hefo’r llyfr yn ei le, a chwpan oer o de wrth ei ymyl. Diolch byth felly am awr o hedfan i Ddulyn, a rhywfaint o amser i ddal lan.

Gwnâi ysgrifennu rhywbeth fwy mewn amser, ond mae’r 100 dudalen dwi ‘di darllen yn barod wedi bod yn ddiddorol dros ben. Mae o’n disgrifio ei fywyd, a’r manteision mae o (ac eraill) wedi gweld trwy fyw bywyd ‘agored’ ar y we (dyw e ddim yn dweud dylsa pawb dweud popeth wrth bawb ar-lein, ond yn cynnig bod manteision i agor lan). Mae rhaid i mi ddweud fy mod i’n gweld bod gwir yn llawr mae o’n ddweud. Dwi wedi gweld y manteision trwy rannu fy mywyd ar y we fel mae o’n cynnig. Dwi wedi gwneud ffrindiau da trwy Twitter, Google+, rhestrau e-bost, fy mlog ac mewn cynhadledd. Dwi wedi ail-gysylltu gyda rhan o’n mywyd o’n i yn poeni fy mod i wedi colli, a dysgu fwy am ffotograffiaeth na fyswn i wedi gwneud trwy addysg ffurfiol.

Dwi’n meddwl gwnâi ceisio gwneud fwy gyda’r syniad o fod yn agored ar y we, a gweld beth sy’n digwydd.[/cy]

About bryns

Gîc Cymraeg Defnyddiwr Mac Podledwr a ffotograffydd Welsh geek, Mac user, Podcaster and Photographer
This entry was posted in comment, General, observations, personal, Twitter, update, web and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Teithio a Rhannau Cyhoeddus | Traveling and Public Parts

 1. Beth oedd y sesiwn mwyaf diddorol yn Blackpool BarCamp ta? Oes na unrhyw tips gallwn ei gymryd oddi yno ar gyfer Hacio’r Iaith?

  Diddorol gweld y feriniadaeth hallt iawn o Jarvis arlein hefyd: http://www.tnr.com/print/article/books/magazine/96116/the-internet-intellectual

  Ouch!

  • Bryn_S says:

   Dwi am ysgrifennu rhywbeth ar ôl Barcamp Llundain.

   Do, mi o’n i wedi gweld adolygiad Morozov. Mi oedd o wedi dweud wrth Jarvis bod o am ysgrifennu rhywbeth cas. Y broblem yw, mae casineb yr adolygiad yn boddi allan unrhyw bwyntiau oedd gan Morozov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s